ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းအတွက် နမူနာများ(၁) 

            ဝန်ထမ်းတစ်ဦးကို သက်ဆိုင်သည့်ရာထူးအဆင့် အမျိုးအစားအတွင်း သာမန်အားဖြင့် အဆင့်မကျော်ဘဲ တစ်ဆင့်စီသာ ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးရမည်။ သို့ရာတွင် ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများက ပြင်ပမှ ပုဂ္ဂိုလ်များအား တိုက်ရိုက်ရွေးချယ်ခန့်အပ်ရန် သတ်မှတ်ထားသော ရာထူးအဆင့်မဟုတ်ဘဲ လုပ်ငန်း သဘာဝအရဖြစ်စေ၊ ရာထူးအဆင့်အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့်အရည်အချင်းအရဖြစ်စေ ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ် အား ခေါ်ယူခန့်ထားရမည့်ကိစ္စများ၌ တိုက်ရိုက်ရွေးချယ်ခန့်အပ်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် ရာထူးအဆင့် တွင် ဦးစွာ ခန့်ထားပြီးနောက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု ကျေနပ်ပါက ယင်းပုဂ္ဂိုလ်နှင့်ထိုက်တန်သည့် ရာထူးအဆင့်သို့ တစ်နှစ်အတွင်း ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးခွင့်ရှိသည်။

           A service personnel shall normally be promoted rank by rank without jumping step. However, in case of the service personnel organizations need to appoint external persons to a post to which they are not authorized to directly appoint a person according to the work nature or the specified qualification for the post, they initially appoint him to the post to which they are authorized to appoint directly and he may be promoted to the suitable post within one year if his performance is satisfactory. 


KEY NOTES

rank by rank = တစ်ဆင့်စီ 
without jumping step =  အဆင့်မကျော်ဘဲ
external persons = ပြင်ပမှပုဂ္ဂိုလ်များ
the work nature = လုပ်ငန်း သဘာဝ
the specified qualification = သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အချင်း
initially appoint  = ဦးစွာခန့်ထားပြီး
to appoint directly  = တိုက်ရိုက်ရွေးချယ်ခန့်အပ်ရန်
suitable post = ထိုက်တန်သည့် ရာထူးအဆင့် 
performance is satisfactory. = လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု ကျေနပ်သည်။ 

ဝန်ခံချက်။  နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း နည်းဉပဒေ အခန်း (၄)၊ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်း အခန်းမှ  ပုဒ်မ ၄၅ ကို မူရင်းအတိုင်းဖော်ပြပေးထားခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ဆိုထားသော အကြောင်းအရာများ မဟုတ်ပါ။
MAHAR TEAM


Post a Comment

Previous Post Next Post