ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းအတွက် နမူနာများ (၂)

A Service personnel who is appointed with ‌a confirmation is:
(A) Entitled to enjoy the specified pay and allowances from the commencing date on which the service personnel performs his duties;
(b) entitled to enjoy the pay for the post to which the service personnel is promoted, while on foreign service or on study leave in a foreign country, from the commencing date of promotion;
(c) entitled to enjoy the pay for the post to which the service personnel is promoted, while on deputation with the external service regulations in or out of the country, only when he returns to service in the parent department at the end of deputation.

အတည်ပြုခန့်ထားခြင်းခံရသည့် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည်-
 (က) ရာထူးဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတ္တရားများ စတင်ထမ်းဆောင်သည့်နေ့မှစ၍ သတ်မှတ်ထားသည့် လစာနှင့် စရိတ်များကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။
(ခ) ပြည်ပတွင်တာဝန်ဖြင့် ရောက်ရှိနေစဉ်အချိန်တွင်လည်းကောင်း၊ ပညာသင်ကြားနေစဉ်အချိန်တွင် လည်းကောင်း ရာထူးတိုးမြှင့်ခန့်ထားခြင်းခံရပါက တိုးမြှင့်ခန့်ထားသည့်နေ့ရက်မှစ၍ ယင်းရာထူး လစာကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။
(ဂ) ပြင်ပဝန်ထမ်းစည်းကမ်းချက်ဖြင့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပတာဝန်ထမ်းဆောင်နေချိန်အတွင်း ရာထူး တိုးမြှင့်ခံရပါက ယင်းကာလပြီးဆုံး၍ မိခင်ဌာနတွင် ပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ချိန်မှသာ တိုးမြှင့် ခန့်ထားသည့် ရာထူး၏ လစာကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။

Key notes

A service personnel who is appointed with a confirmation = အတည်ပြုခန့်ထားခြင်းခံရသည့်  ဝန်ထမ်းတစ်ဦး
The specified pay and allowances = သတ်မှတ်ထားသည့် လစာနှင့်စရိတ်များ
The commencing date = စတင်ထမ်းဆောင်သည့်နေ့
The commencing date of promotion = တိုးမြှင့်ခန့်ထားသည့်နေ့ရက်
At the end of deputation = ပြည်ပတာဝန်ထမ်းဆောင်ကာလပြီးဆုံးချိန်

Defination of deputation 
Deputation = noun: deputation; plural noun: deputations
a group of people appointed to undertake a mission or take part in a formal process on behalf of a larger group.

ဝန်ခံချက်။  နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း နည်းဉပဒေ အခန်း (၂)၊ ဝန်ထမ်းခန့်ထားခြင်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များအခန်းမှ  ပုဒ်မ ၆ ကို မူရင်းအတိုင်းဖော်ပြပေးထားခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ဆိုထားသော အကြောင်းအရာများ မဟုတ်ပါ။
MAHAR TEAM
Post a Comment

Previous Post Next Post