ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း

   ဝန်ထမ်းတစ်ဦး၏ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်၊ အရည်အသွေး၊ စွမ်းဆောင်ရည်များသည် လွန်စွာ ထူးခြားပြောင်မြောက်သည့် အခြေအနေတွင်ရှိခြင်း၊ အခြားဝန်ထမ်းများထက် ထူးကဲသာလွန်ခြင်း၊ စိတ်ချယုံကြည်စွာ တာဝန်လွှဲအပ်ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိခြင်းစသည့် ထူးခြားသောအခြေအနေများကြောင့် ချီးမြှင့်လိုပါက အရည်အချင်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၏ ထောက်ခံတင်ပြမှုအပေါ် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူး သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူး၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့်ရာထူး တိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် ရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့်သာ ခန့်ထားရမည့် ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့် ရာထူးဖြစ်ပါက ရာထူးဝန်အဖွဲ့သို့ အဆိုပြုညှိနှိုင်း၍ ဆောင်ရွက်ရမည်။
              If service personnel is outstandingly competent qualified and capable, much better than others and very reliable to delegate duties and so on, the head of the relevant service personnel organization may promote appropriately by exercising his authority. However, in the promotion to the post of gazette officer which is to be appointed only with the approval of the Union Civil Service Board, it shall be carried out in consultation with the Union Civil Service Board.

ဝန်ခံချက်။  နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း နည်းဉပဒေမှ မူရင်းအတိုင်းဖော်ပြပေးထားခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ဆိုထားသော အကြောင်းအရာများ မဟုတ်ပါ။
MAHAR TEAMPost a Comment

Previous Post Next Post