ရုံးစာရေးသားနည်း


ရည်ရွယ်ချက်

ရုံးစာရေးသားနည်းတွင် အရေးပါသောအချက်အလက်များကို အထူးပေါ်လွင်ထင်ရှားစေပြီး သက်ဆိုင်သူများ ဂရုပြုမိစေရန်နှင့် ၊ သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းစနစ်များအတိုင်း တိုတောင်းရှင်းလင်း၍ တိကျပြတ် သားစွာ အစီအစဉ်တကျ ရေးသားနိုင်စေရန် ဖြစ်ပါသည်။

ရုံးစာရေးသားရာတွင် အခြေခံရမည့် အချက်များ

စာတစ်စောင်ရေးသားရာတွင် နိဒါန်း၊ စာကိုယ်၊ နိဂုံးများ ပါရှိရမည်။ ရုံးစာရေးသားရာတွင် စနစ်တကျ ရှိစေရန် အောက်ပါအချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်
(က) စာလက်ခံဖတ်ရှုသူအား သိစေလိုသော ဆောင်ရွက်ရမည့်အကြောင်းအချက်များကို စာရေးသူ ကိုယ်တိုင်က ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ သိရှိထားရမည်။
(ခ) စာတွင်ပါရှိမည့်အချက်များ ပြည့်စုံရန်နှင့် တိကျမှန်ကန်မှု ရှိစေရန် ဂရုပြုရမည်။
(ဂ) အချက်အလက်များကို အစီအစဉ်တကျ ဖော်ပြရမည်။
(ဃ) လိုရင်းကို တိုတိုနှင့် တိကျ ရှင်းလင်းစွာ ရေးသားမည်။ သို့ရာတွင် အဓိပ္ပာယ်ပေါ်လွင်၍ သိသာထင်ရှားအောင် ဂရုပြု ရေးသားရမည်။

ရုံးစာရေးသားနည်းအမျိုးအစားများ

ရုံးစာရေးသားနည်း အမျိုးအစားများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
             (က) စာတမ်း
              (ခ) အကျဉ်းချုပ်စာ (တစ်နည်းအားဖြင့် အနှစ်ချူပ်ရေးနည်းကို ဆိုလိုတာပါ)
             (ဂ) အတိုးချုံးရေးစာ (ဒါကတော့ အစိုးရရုံးတွေမှာ သုံးနေတဲ့ (အထွေထွေအရပ်ရပ် ၁၆ (Ministry                        Notesheet)ကိုဆိုလိုတာပါ)
              (ဃ) စာပေးစာယူ (စာပေးစာယူမှာ (၅)မျိုးရှိပါတယ်)
(၁) အမှာစာ
(၂) ကိုယ်ရေးစာ
(၃) သာမန်ရုံးစာ
(၄) ရင်းနှီးမှုဖြင့်ပေးသောရုံးစာ
(၅) ရုံးတွင်းပေးစာ
             (င) အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက် (ဒီအမိန့်နှင့်ညွန်ကြားချက်မှာလည်း အောက်ပါ ပုံစံ(၄)မျိုး အကျုံးဝင်   ပါတယ်။
(၁) ရုံးတွင်းအမိန့်
(၂) အမိန့်ကြော်ငြာစာ
(၃) ကြေညာချက်
(၄) အမိန့်
             (စ) အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
             (ဆ) ခရီးသွားမှတ်တမ်း
             (ဇ) လုပ်ငန်းမှတ်တမ်း
            (ဈ) လုပ်ငန်းစီမံချက်

စာအထားအသို။ အထက်ဖော်ပြပါရုံးစာများသည် တစ်ခုနှင့် တစ်ခု ပုံစံအားဖြင့် ခြားနားနေသော်လည်း အထားအသို ရေးသားပုံများတစ်ပုံစံတည်း ဖြစ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်တပ်ခြင်း။ သက်ဆိုင်ရာစာပိုဒ်များကိုခေါင်းစဉ်တပ်ရန်အရေးကြီးသည်။ခေါင်းစဉ် မှာ တိုနိုင်သမျှ တိုရန်ဖြစ်သော်လည်း အဓိပ္ပာယ်အားလုံး အကျုံးဝင်စေရမည်။

နိဒါန်း။ စာရေးသားသူ၏ ရည်ရွယ်ချက်ကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ရေးသားရမည့်အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အစပျိုးခြင်းဖြစ်သည်။ နိဒါန်းတွင် ရေးသားမည့်အကြောင်းအရာများကို အကျဉ်းချုပ်၍ ကြိုတင် သိရှိထားစေရန် ဖော်ပြရမည်။ သို့သော် တိုတောင်းနိုင်သမျှတိုတောင်း စေရမည်။ စာကိုယ် ရေးသားစဉ်တွင် အကြောင်းအရာမှ လွဲချော်မသွားစေရန် နိဒါန်းကို မကြာခဏ ပြန်လည် သတိမှုနေရမည်။

စာကိုယ်။ စာကိုယ်တွင် အကြောင်းအရာအချက်အလက်များကို ရေးသားရာ၌ စာပိုဒ်တစ်ခုတည်းတွင် ၊အကြောင်းအရာအချက်အလက်များပြား ရှုပ်ထွေးပြီးရောပြွမ်းမှုမရှိစေရန် ဘာသာရပ် (သို့မဟုတ်)ခေါင်းစဉ် နှင့်ဆီလျော်သက်ဆိုင်သည့် အကြောင်းအရာအချက်အလက်တို့ကို စာပိုဒ်များ အဆင့်ဆင့်ခွဲခြား၍ အစီအစဉ်တကျ ရေးသားရမည်။ ရုံးစာရေးသားနည်း ထားသိုပုံအတိုင်း ခေါင်းစဉ်ကြီး၊ ခေါင်းစဉ်၊ အစုခေါင်းစဉ် စာပိုဒ်ခေါင်းစဉ်စသည်ဖြင့် သင့်လျော်သလို ရေးသားရမည်။

နိဂုံး။ စာရေးသားသူမှ တင်ပြ ဆွေးနွေးချက်များနှင့် အကြောင်းအရာများ၏ လိုရင်းအချက် တို့ကို ခြုံငုံ၍ ရေးသားဖော်ပြရမည်။နိဒါန်းနှင့်စာကိုယ်များတွင်ဖော်ပြပါရှိသည့် အကြောင်းအရာများအပေါ်၌သာ အခြေပြု ၍ ရေးသားရမည်။ အကြောင်းအရာအသစ်တစ်ရပ် ထပ်မံထည့်သွင်း ရေးသားခြင်းမပြုရ။


Previous Post Next Post