ရုံးစာရေးသားနည်း (၃)

ထားသိုပုံစနစ်
ရုံးစာရေးသားရာတွင် မိမိ ရေးသားဖော်ပြလိုသော အကြောင်းအရာကို ဖတ်ရှုသူအတွက် ရှင်းလင်းလွယ်ကူ နားလည်စေရန် စာပိုဒ်များ ခွဲ၍ရေးရမည်။ ထိုသို့စာပိုဒ်များခွဲ၍ ရေးသားရာတွင် စာပိုဒ်များကို ခေါင်းစဉ်တပ်ပေးခြင်းဖြင့် စာဖတ်သူအတွက် ပိုမို ရှင်းလင်းစေပါသည်။ရုံးစာရေးသားနည်းတွင် အောက်ပါ ခေါင်းစဉ်များအတိုင်း အသုံးပြုရမည်
  1. ခေါင်းစဉ်ကြီး
  2. ခေါင်းစဉ်။
  3. အစု ခေါင်းစဉ်။
  4. စာပိုဒ် ခေါင်းစဉ်။
  5. စာပိုဒ်ခွဲ ခေါင်းစဉ်။
  6. စာပိုဒ်ခွဲငယ် ခေါင်းစဉ်။
  7. စာပိုဒ်ခွဲငယ်စိတ် ခေါင်းစဉ်။


Post a Comment

Previous Post Next Post